THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT DANH SÁCH NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2021

Post Reply
leductoan
Posts: 13
Joined: Tue 15/12/2020 2:49 pm

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT DANH SÁCH NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2021

Post by leductoan »

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT DANH SÁCH NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2021
Attachments
1-Thong Tu 08.pdf
(1016.8 KiB) Downloaded 42 times
2-QĐ 95 - Q che nang luong truoc han -2014.pdf
(2.53 MiB) Downloaded 43 times
TT-03 - BNV_2021 nang luong truoc thoi han.pdf
(1.25 MiB) Downloaded 39 times
THONG BAO LUONG TRUOC HAN 2021.pdf
(482.09 KiB) Downloaded 50 times
Post Reply

Return to “Thông báo”